Przejdź do treści

SPRZEDAŻ

Wspieraj lokalnych sprzedawców energii. Dołącz do klastra energii
i korzystaj z jej odnawialnych źródeł w trosce o ekologię.

 01. Stała cena energii

Dzięki umowie opartej na stałej cenie Twoja firma zmniejsza ryzyko zmienności ceny energii elektrycznej. Oferta idealna dla klientów stawiających na terminowe planowanie finansowe kosztów.

 02. transzowa cena energii

Dzięki zakupom transzowym, cena energii elektrycznej waha się w zależności od ewolucji na rynku krótkoterminowym. Cena jest powiązana z określonym parametrem indeksacji, który reprezentuje średnie notowanie z ostatniego miesiąca lub kwartału.

 03. SPOTowa cena energii

Dzięki umowie SPOT masz możliwość kupowania energii elektrycznej po aktualnej cenie obowiązującej w danej godzinie na rynku hurtowym. W ten sposób możesz szybko reagować na wahania cen na rynku. Efekt: ograniczasz ryzyko niekorzystnej stałej ceny energii elektrycznej.

Nowa umowa wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, Odbiorca lub upoważniony przez niego GLOSBE Sp z o.o. wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży paliwa gazowego, jak i świadczenia usługi dystrybucji.

Zgłoszenie musi odpowiadać standardom przyjętym przez właściciela OSD. Na podstawie otrzymanych informacji OSD w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy, dokonuje jego weryfikacji formalnej oraz sprawdzenia, czy taki Odbiorca znajduje się na jego terenie i czy jest rozliczany w jego systemie bilingowym.

Po dokonaniu weryfikacji odsyła do nowego sprzedawcy, czyli GLOSBE Sp. z o.o. potwierdzenie zarejestrowania wniosku lub odmowę zarejestrowania ze względu na: brak, lub niezgodność danych zawartych we wniosku, brak umowy generalnej z danym
sprzedawcą lub ze względu na inną przyczynę formalną. W przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym procedurę zmiany sprzedawcy należy powtórzyć po usunięciu przyczyn weryfikacji negatywnej.

W przypadku weryfikacji pozytywnej GLOSBE Sp. z o.o. zawiera z OSD umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania dotychczasowej umowy kompleksowej. W momencie rozpoczęcia obowiązywania tej umowy, GLOSBE może rozpocząć świadczenie usługi kompleksowej sprzedaży do
Odbiorcy.

Ten krok koordynuje OSD. W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorcy do wymagań technicznych określonych w IRiESP i IRiESD należy wykonywać stosowane prace:

a) staraniem i na koszt Odbiorcy, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do II lub III grupy przyłączeniowej

b) staraniem i na koszt OSD, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do IV lub V grupy przyłączeniowej

W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje odczytu licznika. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy oraz GLOSBE Sp. z o.o. w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe. Od tego momentu, Odbiorca obsługiwany jest przez GLOSBE Sp. z o.o.

Aby wypełnić dokumenty bez drukowania, pobierz je, a następnie uzupełnij w łatwy i szybki sposób ich treść, za pomocą programu Adobe Acrobat. Wypełnione wnioski możesz przesłać tutaj lub na maila sekretariat@glosbe.pl

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Cennik – zał. nr 1 do umowy sprzedaży

Wykaz punktów poboru energii – zał. nr 2 do umowy sprzedaży

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 40 kW

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 40 kW

Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej

Koncesja na obrót energią elektryczną

SPRZEDAŻ

Wspieraj lokalnych sprzedawców energii. Dołącz do klastra energii
i korzystaj z jej odnawialnych źródeł w trosce o ekologię.

 01. Stała cena energii

Dzięki umowie opartej na stałej cenie Twoja firma zmniejsza ryzyko zmienności ceny energii elektrycznej. Oferta idealna dla klientów stawiających na terminowe planowanie finansowe kosztów.

 02. transzowa cena energii

Dzięki zakupom transzowym, cena energii elektrycznej waha się w zależności od ewolucji na rynku krótkoterminowym. Cena jest powiązana z określonym parametrem indeksacji, który reprezentuje średnie notowanie z ostatniego miesiąca lub kwartału.

 03. SPOTowa cena energii

Dzięki umowie SPOT masz możliwość kupowania energii elektrycznej po aktualnej cenie obowiązującej w danej godzinie na rynku hurtowym. W ten sposób możesz szybko reagować na wahania cen na rynku. Efekt: ograniczasz ryzyko niekorzystnej stałej ceny energii elektrycznej.

Nowa umowa wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, Odbiorca lub upoważniony przez niego GLOSBE Sp z o.o. wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży paliwa gazowego, jak i świadczenia usługi dystrybucji.

Zgłoszenie musi odpowiadać standardom przyjętym przez właściciela OSD. Na podstawie otrzymanych informacji OSD w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy, dokonuje jego weryfikacji formalnej oraz sprawdzenia, czy taki Odbiorca znajduje się na jego terenie i czy jest rozliczany w jego systemie bilingowym.

Po dokonaniu weryfikacji odsyła do nowego sprzedawcy, czyli GLOSBE Sp. z o.o. potwierdzenie zarejestrowania wniosku lub odmowę zarejestrowania ze względu na: brak, lub niezgodność danych zawartych we wniosku, brak umowy generalnej z danym
sprzedawcą lub ze względu na inną przyczynę formalną. W przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym procedurę zmiany sprzedawcy należy powtórzyć po usunięciu przyczyn weryfikacji negatywnej.

W przypadku weryfikacji pozytywnej GLOSBE Sp. z o.o. zawiera z OSD umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania dotychczasowej umowy kompleksowej. W momencie rozpoczęcia obowiązywania tej umowy, GLOSBE może rozpocząć świadczenie usługi kompleksowej sprzedaży do
Odbiorcy.

Ten krok koordynuje OSD. W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorcy do wymagań technicznych określonych w IRiESP i IRiESD należy wykonywać stosowane prace:

a) staraniem i na koszt Odbiorcy, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do II lub III grupy przyłączeniowej

b) staraniem i na koszt OSD, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do IV lub V grupy przyłączeniowej

W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje odczytu licznika. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy oraz GLOSBE Sp. z o.o. w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe. Od tego momentu, Odbiorca obsługiwany jest przez GLOSBE Sp. z o.o.

Aby wypełnić dokumenty bez drukowania, pobierz je, a następnie uzupełnij w łatwy i szybki sposób ich treść, za pomocą programu Adobe Acrobat. Wypełnione wnioski możesz przesłać tutaj lub na maila sekretariat@glosbe.pl

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Cennik
– zał. nr 1 do umowy sprzedaży

Wykaz punktów poboru energii
– zał. nr 2 do umowy sprzedaży

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 40 kW

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 40 kW

Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej

Koncesja na obrót energią elektryczną