Przejdź do treści

Zasady i cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Glosbe.

 

1. ADMINISTRACJA DANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest GLOSBE Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędz-Jasin 62-020 przy ul. Rabowickiej 65, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000514072, NIP: 7811896867, REGON: 302753533, („Administrator”).

 

2. MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych otrzymają Państwo pod adresem email: rodo@clip-group.com.

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora wynikających z działania przez Państwa w imieniu i na rzecz kontrahenta administratora).

 

4. ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane adresowe, , numer telefonu, adres e-mail.

 

5. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, podmioty wspomagające GLOSBE Sp. z o.o. w jej biznesowej działalności, w tym świadczące usługi outsourcingowe, podmioty powiązane z Administratorem w kraju i za granicą oraz organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane przez kolejne 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

7. PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e –mail: rodo@clip-group.com.

Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 

 8. ŚWIADOMOŚĆ PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć umowy z podmiotem, który Państwo reprezentują.