Przejdź do treści

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) GLOSBE Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Aktualny komunikat:
Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

Informacja z dnia 1 stycznia 2024 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 1 stycznia 2024 roku).

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Załącznik: „Obowiązek informacyjny art. 7 ust. 8 l pkt 1 za 1 kwartał 2024 roku”

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, GLOSBE Sp. z o.o. przedstawia informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Stan na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik: „Obowiązek informacyjny art. 7 ust. 8 l pkt 1 za 1 kwartał 2024 roku”

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Informujemy, że GLOSBE Sp. z o.o. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty: sekretariat@glosbe.pl

Odpowiedź będzie udzielona na pytanie skierowane z adresów poczty elektronicznej zamieszonych w treści zawartych umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych na bieżąco udziela GLOSBE Sp. z o.o.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku, GLOSBE Sp. z o. o, jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązany jest do pobierania opłaty mocowej i przekazywania jej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2131 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2009).

Oznacza to, że na Państwa fakturach za usługi dystrybucji pojawi się dodatkowy składnik „opłata mocowa”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, którego celem jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymywanie niezbędnych rezerw mocy w systemi

Informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez GLOSBE Sp. z o. o. oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 819 z póź. zm.).

GLOSBE Sp. z o.o. jako sprzedawca, sprzedaje energię elektryczną nabywaną na podstawie umów zawartych z Towarową Giełdą Energii za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Energia elektryczna nabywana jest na potrzeby własne i do dalszej odsprzedaży dla Odbiorców końcowych.

Załącznik: „Struktura paliw GLOSBE Sp. z o.o. za rok 20…”

Wypełniając obowiązek określony w art. 5 ust 6 c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, informujemy swoich odbiorców o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 2166 z póź. zm., zgodnie z art. 6. ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej):

1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);6. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej (zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej):

1. Izolacja instalacji przemysłowych;

2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3. Modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
d) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
e) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;

4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5. Ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
f) związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;

6. Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Załącznik: Urząd Regulacji Energetyki: Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Załącznik: Informacja dla wszystkich odbiorców uprawnionych

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) GLOSBE Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Aktualny komunikat:
Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

Informacja z dnia 1 stycznia 2024 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 1 stycznia 2024 roku).

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.

Załącznik: „Obowiązek informacyjny art. 7 ust. 8 l pkt 1 za 1 kwartał 2024 roku”

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, GLOSBE Sp. z o.o. przedstawia informacje dotyczące wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Stan na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik: „Obowiązek informacyjny art. 7 ust. 8 l pkt 1 za 1 kwartał 2024 roku”

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Informujemy, że GLOSBE Sp. z o.o. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty: sekretariat@glosbe.pl

Odpowiedź będzie udzielona na pytanie skierowane z adresów poczty elektronicznej zamieszonych w treści zawartych umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych na bieżąco udziela GLOSBE Sp. z o.o.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku, GLOSBE Sp. z o. o, jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązany jest do pobierania opłaty mocowej i przekazywania jej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2131 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2009).

Oznacza to, że na Państwa fakturach za usługi dystrybucji pojawi się dodatkowy składnik „opłata mocowa”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, którego celem jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymywanie niezbędnych rezerw mocy w systemi

Informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez GLOSBE Sp. z o. o. oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 819 z póź. zm.).

GLOSBE Sp. z o.o. jako sprzedawca, sprzedaje energię elektryczną nabywaną na podstawie umów zawartych z Towarową Giełdą Energii za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Energia elektryczna nabywana jest na potrzeby własne i do dalszej odsprzedaży dla Odbiorców końcowych.

Załącznik: „Struktura paliw GLOSBE Sp. z o.o. za rok 20…”

Wypełniając obowiązek określony w art. 5 ust 6 c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, informujemy swoich odbiorców o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 2166 z póź. zm., zgodnie z art. 6. ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej):

1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);6. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej (zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej):

1. Izolacja instalacji przemysłowych;

2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

3. Modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
d) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
e) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;

4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;

5. Ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
f) związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;

6. Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został opublikowany w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Załącznik: Urząd Regulacji Energetyki: Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Załącznik: Informacja dla wszystkich odbiorców uprawnionych